En SENSASJON opp i sjøen etter 15 MÅNEDER

Til overflata først etter 15 måneder

15 MÅNEDER: Etter vel 450 dager nedsenket i dypet, ble merd 6 ved lokalitet Klungset på den siste dagen i november 2022 endelig hevet. Inne i buret befant 119.000 helt spesielle laks seg.

28. november steg en stor nyhet opp i sjøen ved lokalitet i Follafjorden. Inne i nota med en plastkuppel innsydd i taket sto 119.000 laks. Med snittvekt godt over fem kilo, helt ubehandlet og meget fine.

SJEFEN: Siden utsett har lokalitetsleder Rune Evenstad fulgt fisken fra Bindalssmolt – da forståelig med litt ekstra spenning da laksen  etter 15 måneder endelig skulle til overflaten.

Denne mandagen blåste det friskt fra sør på Klungset. Men gruppen driftsteknikerne og annet personell brydde seg fint lite om været. Alt var rettet mot operasjonen – og fisken som for første gang på 15 måneder skulle få søke den virkelige overflaten.

Nå i 2022 rundet norsk havbruksnæring sine første 50 år. Produksjonsmessig og økonomisk har opp- og nedturer gjerne avløst hverandre; uansett har pionerer og dedikerte medarbeidere hele tida vært i front av utviklingen. Og mye har vært styrt av en bestemt oppgave: Å få kontroll med den naturlig forekommende parasitten lakselus … noe som lokalitet Klungset er en helt konkret del av.

Aldri før har laks stått nedsenket hele tida

KAMERA: Laksen dypt nede i sjøen kan fra flåten, eller fôringssentralen på land, kontinuerlig studeres i detalj for å kontrollere velferd og (mangel på) lus …

Aldri før har laks stått nedsenket fra mellom 20 til 60 meter i hele produksjonstida i sjø. I seg selv en unik erfaring; da laks trenger regelmessig luftfylling av svømmeblæren. Ikke det at fisken preges av dypet – i havet er vill laks registrert ned til over 500 meter. Trolig på jakt etter næring; men altså: Fisken i Follafjorden hadde siden utsett i august 2021 vært kontinuerlig nedsenket.

Alt fra første stund lærte gruppen i merd 6 fra egen produksjon ved Bindalssmolt seg å søke det kunstige vannspeilet i kuppelen. Der kunne fisken naturlig regulere svømmeblæra, mens den fortsatte sin godt dokumentert tilværelse. I bare naturlig vannutskifting, med tilførsel av luft i kuppelen – samt selvfølgelig: Regelmessig tilgang på næring inne i merden.

Historien startet i 2014 …
Siden de første forsøkene i 2014 hos SinkabergHansen med fôring ned i vannsøylen, er det mye gjort for utvikling og testing av ny merdteknologi. Internt i selskapet og hos grunnlegger Finn Sinkaberg var ideen å tildele fôret under den kjente forekomsten av lakselus høyt i vannsøylen.

Sammen med AKVA Group ble SinkabergHansen i 2018 tildelt en utviklingstillatelse for prosjektet Atlantis Subsea Farming. På Klungset heter den unike løsningen Nautilus; frembrakt av oppdrettsselskapet i tett samarbeid med flere aktører. Nautilus er videreutvikling av Atlantis –  i en prosess hvor det er investert flere hundre millioner kroner.

Mens hele Atlantis senkes, flytekragen inkludert, blir ringen med omkrets 157 meter tilbake i overflaten med Nautilus. Det mest krevende å utvikle i begge versjonene, er den spesielle luftkuppelen. Stadige forbedringer gjennom flere år har gitt en løsning som nå fungerer.

LØSNINGEN: Nautilus er med et sinnrikt system senket ned i dypet – og på taket av nota befinner den spesielle (her gule) luftkuppelen seg. Foruten luft, tilføres også vannbåren fôring til fisken. Selve flytekragen ligger ensom tilbake i overflaten.

Den store effekten
Ikke bare overvåkes fôringen gjennom levende bilder i sanntid. Også den bestemmende lusetellingen gjøres med et godkjent kamerasystem. Oppdrettere skal ukentlig telle og offentlig rapportere lakselus ved alle lokaliteter. I dag kan SinkabergHansen vise til oppsiktsvekkende resultater ved å flytte laksen ned i dypet.

TO ULIKE UTSETT: Disse to grafene fra Skrubbholmen – vår 2019 og vår 2021 – viser forskjellen på lusenivå (rød linje) og behandlinger (blå søyle) på en og samme lokalitet. Det nederste «lusefrie» året gjelder fra uke 21/2021 til uke 20/2022.

Når nivået overstiger et snitt på 0,5 per laks, må all fisken i merden avluses. I den aktuelle på Klungset var det i løpet av 15 måneder ikke behov for en eneste behandling. Mens lokaliteter med overflatemerder i området gjentatte ganger måtte til pers. Ressurskrevende operasjoner som både innebærer vesentlige fôringsstopp og belastning på fisken gjennom valgt behandlingsmetode.

Resultatene av dyp drift er fantastiske

Med dokumentasjon fra flere utsett, er konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg klar og tydelig:

FLOTT FISK: Så var fisken fra merd 6 Klungset i Laksefabrikken. Da hadde operatørene utrolig fin fisk å behandle og videreforedle, med høy andel beste kvalitet.

– Resultatene av dyp drift er fantastiske. Jeg vil gå så langt som å si at vi har løst utfordringa med lus, sier Sinkaberg. Sjefen støttes av Tronn-Ove Grindvik Øren, prosjektleder for utvikling i selskapet.

– Dette er helt ny driftsmetode, som gir åpenbare resultat for fisken: Mindre håndtering, redusert stress og god fiskevelferd, framholder Øren.

Klar videre satsning
SinkabergHansen står foran et nytt år, og nye utsett med dyp drift på flere lokaliteter. Samlet vil det i 2023 være om lag 30 nedsenkede enheter – tilsvarende den som ble tatt opp på Klungset.

– At SinkabergHansen setter så store verdier ned i dypet og satser så bevisst, forteller mye. Løpende kunnskap, erfaringer og resultat styrker troen på løsningene, sier Grindvik Øren.

STEG: Vannfôring – at maten føres med vann og ikke trykkluft til fisken – er et av flere utviklingssteg som følge av dyp drift.

«Løsningene» i flertall er av betydning, da arbeidet med Atlantis og Nautilus innebærer en rekke ulike enkeltprosjekt: For eksempel vannfôring, som er en bedre og langt mindre energikrevende måte å distribuere fôret fra flåten og ned i merdene på.

I sum tror SinkabergHansen, etter å ha samarbeidet med en flere selskap og aktører om utviklingen, at dyp drift er en kommersiell løsning som vil gi klart styrket bærekraft for kystnært havbruk. I praksis betyr Atlantis og Nautilus et teknologisk gjennombrudd som vil være et interessant alternativ for mange oppdrettere.

NÆRØYSUND: I 2023 vil SinkabergHansen samlet ha 30 enheter med dyp drift. Her fra lokalitet Gjerdinga i Nærøysund – som på sin måte viser hvor mye selskapet satser og har tro på teknologien.

En løsning som styrker kystnært havbruk