Ser oppdrett med SKARPE øyne!

Sertifiseringskoordinator! Med det har Ingeborg Johnsen en av de mer «innfløkte» stillingsbenevnelsene i vår bransje. I praksis skal hun sørge for kontroll i produksjonen av både settefisk og laks i driftssamarbeidet Emilsen Fisk og SinkabergHansen.

Les mer om vårt arbeidsmiljø

Medarbeider havbruksselskap, stilling koordinator for sertifisering. Foto.
Å sette ulike prosedyrer innen oppdrett og smoltproduksjon i system blir oppgaven til koordinator Ingeborg Johnsen.

27 år gamle Ingeborg kommer fra Steigen, men regner seg per i dag som bodøværing. Hun har utdannelse fra Nord Universitet, hvor hun våren 2018 avsluttet med master-oppgave på bærekraftig fôr til steinbit.

Jobben i de to selvstendige oppdrettsselskapene på Namdalskysten er hennes første .

– En litt innfløkt stillingstittel, ja, men det kan også sies enkelt: Det handler om sertifisering; prosedyrer og standarder for produksjon. Av så vel matfisk som settefisk, smiler Ingeborg. Hun understreker at mye alt er på plass både hos Emilsen Fisk og i SinkabergHansen. Utfordringen er å få satt ting i system, og å få avdekket forhold som kan utvikle seg til mulige problem.

Velferd og standarder
Når vi snakker om velferdsindikatorer innenfor havbruk, så er en av de mest fremtredende standardene «Aquatic Animal Health Code». Denne er utviklet av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) for å sikre hygienesikkerhet i forbindelse med internasjonal handel med akvatiske dyr (OIE 2015a). Koden inneholder blant annet generelle føringer om fiskevelferd og sjekklister med krav for å minimere negative effekter av transport og slakt på fiskevelferd.

GLOBALG.A.P er en privateid organisasjon for trygt og bærekraftig landbruk. De har utviklet en akvakultur-standard som med blant annet omfattende sjekklister for å opprettholde fiskevelferd (GLOBALG.A.P 2016). Mange av disse kriteriene refererer tilbake til «Aquatic Animal Health Code».

Nylig ble det gjennomført kurs i GLOBALG.A.P.  hos Emilsen Fisk/SinkabergHansen. Tema var hvordan en skal forstå og etterleve standarden. For å bli sertifisert må selskapene gå gjennom årlig inspisering og godkjennes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Kriteriene går i hovedsak på hvorvidt de ansatte har relevant opplæring, at det utføres korrekt loggføring og om utstyr og rutiner er tilfredsstillende. GLOBALG.A.P. er derfor mer en generell liste over hva som bør være på plass, og gir i mindre grad føringer om hvordan en sikrer dyrevelferd.

 

Fire ansatte i havbruksselskapene Emilsen Fisk og Sinkaberg Hansen. Foto.
Sertifiseringkoordinator Ingeborg sammen med personalsjefene Ila Emilsen (til venstre) og Frode Lauritzen (til høyre). I midten KS/HMS-leder Per Anthonisen hos Emilsen Fisk.

Samarbeid internt
Jobben med sertifisering, rutiner og senere godkjenning er en jobb som flere i de to samarbeidende bedriftene vil ivareta. Både veterinærer og kvalitetsledere ved fabrikken involveres. En konkret indikator på at GLOVALG.A.P. er på plass, er noe bedre pris på fisken som leveres fra slakteriet til SinkabergHansen.