(11) 30. og 31. mai 2020: AVLUSING!

(11) 30. og 31. mai 2020: AVLUSING!

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

28 timer med våravlusing

Lokalitet Sørværet, SinkabergHansen, foto
AKTIVITET: Mens “Marøy Viking” (i bakgrunnen) driver med notskift, ligger servicebåten på lokalitet (nærmest) klar til å assistere operasjonen i merden.

En lang vinter – og påfølgende vår er over. «Følg laksen»-fisken har fått stå ved Sørværet uten spesiell oppmerksomhet. Siden november er snittvekta mer enn doblet til om lag 1,4 kilo.

Avlusing laks i brønnbåt, foto
I RENNA: Det tar et par timer fra fisken lastes inn til selve avlusingen begynner. Da kommer den i en jevn strøm to slike renner – hvor en del fisk blir håvet inn og kontrollert.

Da vi midt i november besøkte lokaliteten, hadde ingen anelse om den kommende globale pandemien. I havbruk er det ikke ukjent at virus kan bety vansker – men at utbrudd blant mennesker skulle gi så vidt store følger kom adskillig mer overraskende.

Rundt nyttår lå snittstørrelsen på «Følg laksen» i Sørværet noe under 600 gram. I slutten av mai var den største fisken over 1,5 kilo; med et snitt på om lag 1,4. Videre har fisken fra Bindalssmolt utviklet seg meget godt: Lav dødelighet og få utfordringer i den daglige rutinen med fôring, ettersyn og vedlikehold av anlegg, samt helse- og lusekontroll.

Mens vanlig lusegrense er 0,5 kjønnsmoden hunnlus per fisk – skjerpes kravet til 0,2 seks uker på våren. Altså i tida da villsmolten skal vandre fra elvene og ut i havet. Derfor gjennomføres det ved de fleste lokalitetene «våravlusing». Hensikten er dobbel; både å sikre korrekt nivå – samt ikke minst å gå inn i den varmere årstida med så lite lus som mulig.

Våravlusningen i Sørværet ble nå gjennomført i brønnbåt («Ronja Ocean») med en mekanisk og medikamentfri metode som heter Optilicer (se faktaboks). Fire dager før oppstart ble fôringen som vanlig stanset. Hensikten å få tømt fiskens tarm, slik at vannkvaliteten blir best mulig. Både under nødvendig trengning og opphold i brønnbåten.

Fra driftsteknikerne setter en kulerekke på baksiden av nota for å skyve fisken i retning innsugene, til all fisken er pumpet om bord tar det cirka to timer. I de tre tankene, hver på 1.000 kubikk, tilsettes så fire liter nellikspikerolje for å sedere – det vil si berolige – fisken enda mer (se faktaboks).

Halvannen time senere starter selve avlusinga. Imens har brønnbåten manøvrert til en ny merd; hvor servicepersonell fra SinkabergHansen har skiftet not; til en med større masker tilpasset fiskestørrelsen. Fra brønnene føres fisken, ved pumping og skovler, inn i tanker med temperert vann. I dette tilfellet 28,5 grader. Hver fisk holdes i dette vannet i 30 sekunder, før de skyves videre over en sil og ut i renner med vann. I silen skilles lakselusa og fisken med vann, og parasittene samles opp.

Veterinær og driftstekniker SinkabergHansen, foto
GODT RESULTAT: – Drømmeavlusing! Det mente veterinær Anniken Mork etter de første uttellingene av «FØLG LAKSEN». Fast driftstekniker Ken Børre Skjevelnes i Sørværet var enig i den vurderingen.

Hvordan fisken oppfører seg, og tåler behandlingen, beskrives av veterinær Anniken Mork i videoen over. Avgjørende parameter er fiskehelse (rist- og slimlag), samt effekt av lusefjerningen. Oppsummert beskrives denne operasjonen som en «drømmeavlusing».

– Inntellingene viste lave lusetall under grensa i utgangspunktet; rundt 0,1 kjønnsmoden i snitt. I uka etter ble ikke funnet en eneste kjønnsmoden lus de to merdene med «Følg laksen», samtidig som det ikke var registrert forhøyet dødelighet. Og ikke minst var appetitten på topp; driftsteknikerne meldte at fisken spiste «som bare juling», sier veterinær Anniken Mork med et smil.

Samlet dødelighet for merd 5 siden utsett i august 2019 er 1,46 prosent. Konkret har 2.390 fisk av totalt 163.340 gått ut. De fleste tidlig i perioden, da dødeligheten fra nyttår og fram til utgangen av mai for denne merden var 0,33 prosent.

Å tømme de tre tankene via avlusingsanlegget tar om lag to timer. I Sørværet ble totalt fire merder avluset fortløpende – noe som krevde 28 timers kontinuerlig arbeid. Både driftsteknikerne til SinkabergHansen, besetningen om bord på brønnbåten, samt ROV-operatørene fra Nærøysund Aquaservice som kontrollerer fisken etter at den kommer tilbake i merden jobber på skift. Totalt var om lag 25 fagfolk i aksjon det hektiske døgnet denne runden pågikk. I et anlegg med flere merder som skal avluses, kan det gjerne bli arbeidet natt og dag opp mot tre døgn.

Avlusing merd Helgelandskysten, foto
ROV: Når laksen går renset ut i den nye merda, ligger en innleid servicebåt fra Nærøysund Aquaservice med undervannsrobot for å sjekke tilstand på fisken.

EPISODE 11: VÅRAVLUSING!

Behandling med  OPTILICER
(Forebyggende våravlusing)

Personell SinkabergHansen, foto
INNTELLING: Når fisken trenges, sjekkes 20 laks for lus og generell helsetilstand. Veterinær Anniken Mork og nestleder lokalitet Sørværet, Nicholai Diaz Bull, tar seg av dette.

FAKTA:
Sted/dato:
Sørværet, 30. og 31. mai 2020

Hendelse:
Våravlusing for å minimere antall parasitter på fisken inn mot sommersesongen med høyere vanntemperaturer; og dermed raskere utvikling på lakselusa.

Betydning:
Sikre at fisken har så lite lus som mulig inn mot sommeren; samt særskilt lusegrense vårperiode.

Kritiske moment:
Godt samspill mellom driftsteknikere (røktere) og personell på brønnbåten. Rolig og skånsom trengning av fisken før pumping om bord, tid for laksen å roe seg i tankene, samt at temperaturen på behandlingsvannet er rett: Ikke for kaldt slik at lusa blir sittende fast – og ikke for høyt slik at fisken responderer negativt. Kontroll på fiskehelse og dødelighet både underveis og etter avsluttet operasjon.

Personell:
Faste driftsteknikere i Sørværet, besetning på brønnbåten – samt SinkabergHansens egne servicefartøy og mannskap på innleid fartøy – Nærøysund Aquaservice – som opererer ROV (undervannsroboten).

DAGENS TRE ORD:
1) «Inntelling/Uttelling»:
For å dokumentere effekten av avlusingen blir fisken sjekket før og etter behandlingen. I tillegg til telle lus, er ulike parametere på fiskehelse (rist, slimlag og status på buk/finner) forhold som sjekkes grundig.

2) «Sedering».
For at fisken skal roe seg maksimalt for den skal gjennom behandlingen, tilsettes i hver tank på om lag 1.000 kubikk fire liter av et stoff som hovedsakelig inneholder nellikspikerolje. Tross stor utvanning har dette en fin beroligende effekt på fisken. Etter bruk av dette produktet må man vente to døgngrader før fisken kan slaktes og spises. Dette tilsvarer 4 timer ved vanntemperatur 12 grader. Les om produktet her!

3) «Mekanisk avlusing»
I næringa er det utviklet flere ulike medikamentfrie systemer for avlusing: Børsting, spyling, og bading i vann med forhøyet temperatur er aktuelle metoder. Optilicer benytter det siste – og felles betegnelse for alle disse metodene er mekanisk avlusing. De ulike havbruksselskapene bruker gjerne flere av de disse systemene – samt i noen tilfeller ferskvannsbehandling i brønnbåt. Medikamentelle behandlingsmetoder finnes, men benyttes per i dag i liten grad.

EKSPERTFAKTA:
Opplever smerte i lunkent vann?
En av behandlingsmetodene for å fjerne lus er altså bading i temperert vann. Øverste tillatte grense for Optilicer er 34 grader. Forskning på adferd og reaksjoner når fisken kommer i kontakt med så vidt lunkent vann, er at den muligens kan oppleve smerte. Det er ikke konkludert entydig; samtidig som det er observert at fisken kan vise en form for panikkadferd når den kommer i vann med høyere temperatur. Dette er noe som forskning fortsatt må avklare. Ved den aktuelle behandlingen i Sørværet var maksimal temperatur på vannet 28,5 grader.

NESTE HENDELSE:
Sjekk av status og tilvekst i sommer.
(August måned)