(12) 2. oktober 2020: VEKST OG FÔRARBEID

(12) 2. oktober 2020: VEKST OG FÔRARBEID

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Måneder i vekstens tegn

Fra 1,4 kilo ved inngangen av juni – til vel fire kilo i oktober! De siste månedene ved Sørværet har virkelig vært i vekstens tegn; med stor appetitt og tilhørende utvikling.

Arbeid ved lokalitet Sørværet, foto
SJEKK: Denne sommeren har generasjon «Følg Laksen» i snitt blitt behandlet en gang i måneden for å ta ned lakselusa. Da må fisk tas opp for å sjekkes for lus og velferd – både før og etter behandlingen.

– Ikke uventet med solid tilvekst. Samtidig er det imponerende å se hvor godt FØLG LAKSEN-generasjonen fra Bindalssmolt har utviklet seg, sier områdeleder Martin Kvarsvik.

Med lange dager og gunstig temperatur i sjøen, spiser og vokser fisken heftig. Inne på flåten sitter en driftstekniker og fôrer laksen. Viktigste hjelpemiddel er gode levende bilder fra nede i merdene. Hvert døgn i den hektiske sommersesongen kan det gå ut drøye 50.000 kilo fôr.

Når vi vet at fôrfaktoren gjerne ligger på drøye 1; altså at fisken legger på seg nær kiloet for hver kilo fôr – er det grunn til å merke seg mengden. Et talende bilde på veksten i sommer er at fisken i snitt la på seg 1,3 prosent av vekta i døgnet over en periode på 30 dager.

Lærling i SinkabergHansen, foto
FØLGER OPP: Lærling Espen Anfinnes styrte tidlig i oktober fôringa ved lokalitet Sørværet; inkludert FØLG LAKSEN-fisken.

Lærling Espen Anfinnes er blant de i Sørværet med ansvar for kamera-assistert fôring fra flåten.

– Vi følger tett opp, og lærer laksen i hver enkelt merd å kjenne. Samtidig som vi passer på at fisken virkelig får det de ønsker, gjelder det å begrense og stoppe til rett tid. Ingen mening i å dele ut fôr som ikke bli snappet opp, forteller Espen.

Den unge ytternamdalingen har grunnutdanningen i akvakultur fra lokale Val videregående, og Espen stortrives med turnustjenesten på den nordligste av samtlige lokaliteter hos SinkabergHansen. I sommer har tilveksten vært så åpenbar at røkterne direkte ser forskjellen når de starter på en ny arbeidsperiode etter et par uker heime.

Vi lærer fisken i hver enkelt merd å kjenne!

Flåte lokalitet Sørværet, foto
ALLSIDIG: Flåten i Sørværet gjør tjeneste både som fôrlager, kontrollsentral, verksted og bosted for driftsteknikerne i turnus ved lokaliteten.

Sommer og høyere sjøtemperatur gir ikke bare gunstige vekstforhold for laksen. Også krepsdyret lakselus stortrives og utvikler seg raskere. I Sørværet har behovet for avlusing siden juni i snitt vært en gang per måned.

Foruten at lusa holdes på riktig nivå, handler det om å ivareta fiskevelferden. Med de grensene som er satt (0,5 kjønnsmoden per laks) er ikke lusa noe problem for laksen – samtidig som gjentatte behandlinger kan gi uønskede utslag.

Arbeid ved lokalitet Sørværet, foto
NY SJEKK: Etter avlusingen blir resultatet kontrollert av veterinær og driftstekniker i fellesskap; med tanke på både lus og velferd.

– Ved mekanisk avlusing er det en avveining mellom ønsket effekt på lusa, satt opp mot hensynet til god skinnhelse og velferden generelt. Ved kontroll kan vi se enkelte tegn på risttap (se faktaspalten), samtidig som de som opererer utstyret er blitt svært dyktige til å justere og balansere de ulike faktorene, sier veterinær Anniken Mork.

Under en avlusing er det alltid en veterinær med ansvar for velferden; og fiskehelse trumfer selvsagt ønsket effekt av behandlingen. En merkbar konsekvens av avlusinger er at fôringen må stoppes cirka tre døgn før operasjonen skal starte. Årsaken er at fisken skal være i så rent sjøvann som mulig når den samles til behandling. Særlig gjelder dette hvis jobben også innebærer opphold i brønnbåt.

– Ut fra vekta i oktober og hva som ventes å bli bildet noen måneder fram i tid, kan vi vente at FØLG LAKSEN-fisken er jevnt over fem kilo fram mot slakting, spår Martin Kvarsvik.

 

Båter i arbeid ved lokalitet, Sørværet
PÅ LAG: Under avlusing opererer egne båter og operatører (til høyre) i anlegget sammen med de faste driftsteknikerne som røkter øvrige merder.

EPISODE 12

STATUS OG FÔRARBEID
(Sjekk av sommerens tilvekst)

Arbeid ved lokalitet, foto
RETT: Under en avlusing er dialogen tett; for å ha rett innstilling for god effekt og best mulig fiskevelferd.

FAKTA:
Sted/dato:
Sørværet, 2. oktober 2020

Hendelse:
Status for vekst etter noen hektiske sommermåneder og tidlig høst, med fortsatt gode temperaturer i sjøen. Fôringsarbeid og fiskehelse blir også sett på. Det siste i tilknytning pågående mekanisk avlusing.

Betydning:
Etter en sommer med stor vekst – samt avlusing om lag en gang per måned – er det naturlig med en oppsummering.

Kritiske moment:
Fôring fra flåten via levende bilder i hver enkelt merd er en sentral oppgave. Faste sjekkpunkt og rutiner er etablert, samtidig som erfaring og fokus kreves for å tilby laksen riktig mengde til enhver tid. På merdkanten gjøres  sjekk og oppfølging av fiskehelse; enten det er snakk om daglig røkting eller spesielle jobber som avlusing.

Personell:
Faste driftsteknikere i Sørværet, områdeleder og veterinær fra SinkabergHansen og eksternt personell som betjener avlusingsflåte. Videre besetning på innleid fartøy som opererer ROV (undervannsrobot) ved med sjekk av fisken etter behandling.

DAGENS TRE ORD:
1) «Rist/risttap»:
Et annet ord for rist er skjell. Hos laks er rist- og slimlaget den viktige ytre beskyttelsen mot påvirkning og sykdommer. Når næringa i stor grad har gått bort fra medikamentell lusebehandling, er mulig risttap ved mekaniske avlusing en konkret utfordring som kontrolleres og begrenses.

2) «Fôrfaktor»
Fôrfaktor er en sentral parameter i næringa. Faktoren angir hvor mye fôr som måtte til for at laksen skulle legge på seg et kilo. Tommelfingerregelen er at man trenger 1,1 kilo fôr for å oppnå 1 kilo tilvekst. I så fall gir dette altså en fôrfaktor på 1,1. Analuser

3) «Sulting»
I forbindelse med planlagt avlusing om sommeren er det nødvendig å stoppe fôringen i om lag tre døgn før operasjonen. Hensikten er at fisken skal få tømt tarmen (= rent vann ved trengning og eventuelt opphold i brønnbåt), samt at den blir roligere. I naturen er det også slik; altså at fisken skrur ned på aktiviteten i perioder med lite næring.

EKSPERTFAKTA:

Utstyr ved lokalitet fungerer, foto
SPRER: Fra flåten spres fôret ut til hver enkelt merd via disse blåserne.

Strategi for fôring
Det å fôre laksen effektivt er en av de viktigste og mest sentrale oppgavene; ikke bare i den mest hektiske fasen med påvekst. Derfor har alle oppdrettere en egen strategi, med bestemte grep og målsetninger for å lykkes best mulig med fôringa. I dette er det vesentlig å ha med seg de to viktige faktorene som gjør laksen så effektiv: 1) I motsetning til landlevende, varmblodige, dyr brukes ikke energi på å holde høy kroppstemperatur. 2) Laksen bruker heller ikke energi på å holde seg oppreist, da fisk i praksis er vektløse i vann. Resultatet blir at den kan omdanne langt mer av det den spiser direkte til vekst.

NESTE HENDELSE:
Status etter høsten, laksen snart slaktemoden?
(Desember måned 2020)