(13) 16. februar 2021: LEVERING OG TRANSPORT

(13) 16. februar 2021: LEVERING OG TRANSPORT

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de vel 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

I mål etter 18 gode måneder

Ved midnatt en mild augustkveld 2019 kom smolten til Sørværet. Snittvekt på den da åtte måneder gamle fisken var 80 gram. Nå halvannet år senere er alt av slaktemoden laks, opprinnelig fra Bindalssmolt, tatt til slakteriet med brønnbåt.

Tre driftsteknikere lokalitet, foto
GODT FORNØYD: Driftsteknikerne Ken Børre Skjevelnes (til venstre), Tor Kristian Løvmo og Espen Sørheim kan se tilbake på 18 gode måneder med «Følg Laksen»-generasjonen i Sørværet. Nå er fisken vel slaktet ut.

Tida med tilvekst i sjøen er altså over. Assisterende lokalitetsleder Espen Sørheim og de øvrige driftsteknikerne har i 18 måneder jobbet tett på Følg Laksen-generasjonen. Helt fra de gikk langs ringen med bøtta og håndfôret – for at «babyene» skulle forstå opplegget i den svære merden med omkrets 160 meter.

På tampen av 2019 erfarte fisken en mild høst med stor vekst og nær seksdobling av vekta inn mot den første vinteren. Selv om temperaturen etter hvert ble lav, opphørte verken appetitt og vekst hos laksen.

Våravlusing er regelen
Lokalisert godt ut i havet sørvest for Herøy, ble det våren 2020 nødvendig med avlusing også i Sørværet. Ut over sommeren og høsten ble tiltak mot den uønskede parasitten nødvendig i snitt en gang per måned. Ulike former for medikamentfri mekanisk avlusing var metoden som i hovedsak ble benyttet mot lusa; som jo egentlig er et lite krepsdyr.

Utsikt fra brønnbåt med laksemerd, foto
PUMPING: Laksen pumpes om bord i brønnbåten etter å ha blitt samlet av kulerekka. Nøyaktig 56.109 individ utgjorde denne lasten – totalt utgjorde det 342,5 tonn laks.

All informasjon om fisken og utsettet ble fortløpende registrert ved lokaliteten og av veterinærer i SinkabergHansen. Tilvekst, fôring og fiskehelse dokumenteres i detalj. Slik tegnes et samlet bilde av hvordan laksen utvikler seg og presterer. Også den siste operasjonen, opplasting og transport, blir nøye observert og dokumentert. Nøyaktig 56.109 laks – 342,5 tonn – ble lastet opp og tatt på den ni timer lange transporten til slakteriet på Marøya.

Veldig bra resultat totalt sett!

Kald vinter 2020/21
Med kulda inn i vintermånedene på tampen av 2020, falt også sjøtemperaturen temmelig raskt. Det betyr at alle prosesser hos vekselvarme organismer går saktere. Ikke bare for fisken, men også «følgesvennen» lakselus. Derfor var det i de tre siste tre månedene av denne generasjonen sin tilvekstperiode ikke nødvendig med tiltak mot parasitten.

– Det betyr at laksen i stor grad fikk gå uforstyrret i merdene. Appetitten var også grei, slik at det ble fôret jevnt bra helt inn mot planlagt slakting, forteller ass. lokalitetsleder Espen Sørheim som sammen med sine kollegaer er svært godt fornøyd med resultatet av generasjon «Følg Laksen».

Lossing laks til ventemerd, foto
NATT: Etter ni timers sjøreise fra Sørværet losses laksen til ventemerd ved slakteriet på Marøya. Klokka viser 01.30 og de fleste i Nærøysund sover.

Med en biologisk fôrfaktor på noe under 1,1 (se faktaspalten) er det åpenbart at for mange dager med redusert fôring kan påvirke det endelige resultatet – altså tilveksten. I snitt har høst-19 fisken ved lokaliteten stått vel 500 dager i sjøen. For «Følg Laksen» har både endelig slaktevekt og ikke minst total dødelighet etter utsett, fortalt at utsettet har vært vellykket. En god andel har vært over sju kilo ved slakting på Marøya.

Lokalitet Særværet foto
UTEN FISK: 10. mars 2021 er dagen da all fisk fra utsettet høst 2019 er ute av merdene. Nødvendig brakklegging følger så, før nytt utsett til våren.

EPISODE 13

LEVERING OG TRANSPORT
(Siste laster med «Følg Laksen»)

Brønnbåt ved lokalitet, foto
342 TONN: “Ronja Explorer” laster opp nøyaktig 56.109 slaktemoden fisk.

FAKTA:
Sted/dato:
Sørværet, 16. februar 2021

Hendelse:
Laksen er slaktemoden – og klar for sin andre reise med brønnbåt. Den første var da smolten (80 gram) kom til lokaliteten; nå skal laks på seks, sju kilo til slakteriet på Marøya.

Betydning:
En kritisk operasjon hvor all innsats og verdier gjennom hele reisen på vel to år skal forvaltes. I dagene før planlagt opplasting i brønnbåten er fôringa stoppet. Effekten er at laksen får tømt tarmsystemet og roer seg ekstra ned.

Kritiske moment:
Vær og vind. Videre klargjør driftsteknikerne merden, og sørger ikke minst for den kritiske trengninga av fisken inn mot lasteslangene. Under operasjonen med pumping inn i båten kommuniserer folket på merda og besetningen på brønnbåten tett. Oksygenmetning og stress er to av parameterne som følges tett.

Personell:
Tre driftsteknikere fra SinkabergHansen på ringen. «Ronja Explorer» fra Sølvtrans har en fast besetning seks personer, samt en lærling. Denne brønnbåten går i fast kontrakt for SbH og Emilsen Fisk som har all sin fisk samlokalisert.

DAGENS TRE ORD:
1) «Fôrfaktor»:
Laks er et vekselvarmt dyr som heller ikke bruker energi til å holde seg oppreist (vektløs i vann), slik at det meste av tilført energi (fôr) utnyttes til vekst. Faktoren forteller hvor mye fôr som må til for at fisken skal legge på seg et kilo.

2) «Sulting»
Både for at laksen skal roe seg ekstra ned, samt ikke minst få tømt tarmsystemet skikkelig, stanses fôringa noen dager før planlagt levering. Det sikrer at vannkvaliteten under trengning, og ikke minst om bord i brønnbåten, blir så bra som mulig. For øvrig gjennomføres det i brønnbåten rutinemessig renhold og desinfeksjon mellom hver last.

3) «Trengning»
En nødvendig del av operasjonen ved opplasting i brønnbåt – og også ved mekanisk avlusing av fisken. Både tetthet mellom fisken og tida den trenges er faktorer som blir vurdert og overvåket. I bestemte tilfeller er tilsetting av oksygen rutine for at fisken skal ha det greit.

EKSPERTFAKTA:

Lokalitet Sørværet, foto
RESULTAT: Innsatsen gjennom 18 måneder i Sørværet ga godt resultat for utsettet.

Data fra utsettet
Endelig fôrfaktor og hvor stor andel som går ut er to viktige indikatorer på resultat og velferd i et utsett. Dødelighetsprosenten for 1.147.503 fisk ved utsett høst-19 i Sørværet er 5,09. For de to «Følg Laksen»-merdene som ble fulgt spesielt var akkumulert dødelighet på henholdsvis 2,91 prosent (merd 3) og 6,71 prosent (merd 5). Snitt ved utsett var 112 gram – mens snitt rund vekt for slaktet fisk er vel 5,6 kilo (per 1. mars). Siste leveringsdag H19 Sørværet er 10. mars. Biologisk fôrfaktor er så langt beregnet til 1,08. Økonomisk fôrfaktor 1,10. Snittet på antall behandlinger i merdene var 7,6.

NESTE HENDELSE:
I ventemerd – slakting neste
(Mars 2021)