(14) 4. mai 2021: SLAKTING OG FOREDLING

(14) 4. mai 2021: SLAKTING OG FOREDLING

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Tar unna 60.000 fisk per dag

Nær hver virkedag året rundt – slaktes og foredles trygg mat på Marøya. Kapasiteten i dagens fabrikk om lag 60.000 laks; noe som tilsvarer om lag 250 tonn sløyd fisk.

Fabrikksjef på ventemerd, foto
VIKTIG FUNKSJON: – Ventemerden gjør at laksen får roet seg godt ned etter transporten; noe som er viktig for kvaliteten i slakting og videre foredling, framholder fabrikksjef Kjetil Lund.

Anlegget utenfor fabrikken, ventemerden, ved fabrikken har flere funksjoner. Vesentlig er at fisken får roe seg godt etter transport fra lokalitet og påfølgende lossing. Laksen blir ikke fôret de siste dagene før opplasting, og i ventemerden kan den gå inntil seks dager før den tas inn for slakting.

Ventemerd Marøya, foto
FØLGER MED: Personellet følger laksen tett helt fra den ankommer fra lokalitet, til fisken pumpes inn på fabrikken.

Ventemerden har to nøter. En ytre til sikring – og en indre som kan heves og lines. Hensikten er å trenge fisken mot «inntaket». Herfra pumpes fisken til bløgging og videre produksjon. Personell overvåker og sikrer at fisken har god velferd og levekår i ventemerden, samt at et passe antall trenges i løpende kommunikasjon med produksjonen inne på slakteriet.

Laks til sløyemaskin, foto
4.000: Dagens sløyemaskiner tar imot nær 4.000 laks i timen. Dagskapasiteten ved anlegget om lag 250 tonn sløyd fisk.

Etter avliving, bløgging og tilhørende utblødning i egen tank med renset sjøvann – kommer laksen til sløyemaskinene. I dagens fabrikk er det fem på rekke, med samlet kapasitet på om lag 4.000 fisk i timen.

Filetproduksjon, SbH
KVALITET: Over tid har SbH prioritert foredling. Filetering «pre rigor» gir både topp kvalitet og flere andre fordeler.

Etterkontroll og en ny runde i kjøletank er rutinen før fisken sorteres. Dette ut fra størrelse og kvalitet. SinkabergHansen legger stor vekt på videreforedling, ettersom produksjon av filet «pre rigor» (før dødsstivhet) har flere fordeler: Topp kvalitet på produktet, ressursutnyttelse av hele fisken og ikke minst lavere transportvolum og -vekt. Altså; mer last i hver tralle, noe som gir færre trailere på veiene våre.

I dagens fabrikk er totalt om lag 100 medarbeidere tilknyttet avdelingene slakteri, filet, lager/logistikk, teknisk oppfølging og kvalitet. Etter flere store oppgraderinger i perioden 2009 til 2013 har fabrikken blitt drevet i utførelsen som den framstår i dag. Løpende vedlikehold og fokus på trygge rutiner har bidratt til at slakteri og videreforedling fungerer så godt som overhodet mulig til enhver tid.

Pakking helfisk, foto
PÅ IS: Helfisk på is er produktet næringa leverer mest av. Normalt går det få timer fra laksen svømmer i ventemerd til den er pakket og lastet inn for transport.

En vesentlig faktor for trygg og forutsigbar drift er en stabil arbeidsstokk med høy kompetanse. I så måte er virksomheten i en gunstig situasjon; for eksempel er gjennomsnittlig fartstid på videreforedling godt over 10 år. Bedriften kan også glede seg over stor stabilitet i den øvrige del av staben – enten det er snakk om andre avdelinger ved fabrikken, eller øvrige funksjoner ute i egen organisasjon.

En stabil arbeidsstokk med høy kompetanse!

Pakking filet, foto
ERFARING: Folket som arbeider på filetavdelinga har gjennomgående lang fartstid i SinkabergHansen. Det betyr mye for stabilitet og kvalitet.

EPISODE 14

SLAKTING OG BEARBEIDING
(kapasitet: 60.000 fisk daglig)

SJEKK: Laksen følges tett helt fra ventemerd til den forlater fabrikken ferdig pakket og foredlet.

FAKTA:
Sted/dato:
Marøya, våren 2021

Hendelse:
Daglig slakting og bearbeiding av egenprodusert laks. Ved enkelte tilfeller prosesseres også fisk fra andre selskaper på leiebasis.

Betydning:
Skånsom og effektiv behandling sikrer at laksen som råstoff for både helfisk og filet i ulike kvaliteter sikres så høy kvalitet som overhodet mulig.

Kritiske moment:
Samspill og kommunikasjon mellom ansatte på ventemerd og i fabrikken for å sikre rolig og avspent fisk. God flyt i dagens produksjon mellom ulike avdelinger og steg i prosessen. At anlegget teknisk (vedlikehold) og hygienisk (matsikkerhet) holder forventet nivå som sikrer effektivitet og mattrygghet.

Personell:
Egne fast ansatte, om lag 100 personer, bekler alle stillinger, med unntak av daglig (nattlig) renhold som ivaretas av ekstern aktør.

DAGENS TRE ORD:
1) «Bløggerigg»:
Første stasjon inne i fabrikken for fisken, og punktet hvor laksen blir avlivet. Fisken svømmer motstrøms til den blir bedøvet med et fysisk maskinelt slag og deretter bløgget.

2) «Kjøletank»
Effektiv utblødning og kjøling av fisken er avgjørende for ønsket kvalitet. Like etter bløgging, og før sløyemaskinene, går laksen til en tank med renset og nedkjølt sjøvann som holder om lag to grader. Fisken «skrus» gjennom både denne tanken, og tilsvarende store beholder som kommer etter sløying. For topp kvalitet i videreforedling sorteres og produseres laks som skal til filet før dødsstivhet inntreffer; såkalt «pre rigor» produksjon.

3) «Grader/sortering»
Korrekt og effektiv sortering av sløyd fisk er vesentlig i slakteriet, og den sentrale graderen sorterer på kvalitet og vekt. Laksen blir sortert i ulike vektklasser; typisk 3-4 og 5-6. Uttak av filet blir gjort automatisk av graderen basert på ønsket vekt/kvalitet.  Eventuell nedgradering fra superior til produksjonsfisk gjøres manuelt når fisken passerer den sentrale graderen i anlegget.


EKSPERTFAKTA:

OVERTAR: Fra den nye slaktehallen som i juni 2021 vil overta all slakting.

Overgang til ny fabrikk
Med de volumene som egen – og tidvis innleid slakting – nå utgjør, opererer «gammelfabrikken» nær opp til maksimal kapasitet. I praksis er det folk og arbeidsoperasjoner i anlegget døgnet rundt. Og selv om fabrikken nå våren 2021 leverer gode resultat som aldri før – så vil overgangen til nye Laksefabrikken i løpet av kommende juni måned bli et viktig steg i utviklingen for SinkabergHansen. Det nye anlegget vil gi nær en tredobling av dagens kapasitet, og vil bety et stort teknologisk løft inn mot fortsatt bærekraftig matproduksjon.

NESTE HENDELSE:
Laksen ut til forbrukerne
(Juni måned 2021)